เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 14 เงินเกษตรกร โอนเงิน 18 มกราคม 66 กี่บาท

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 14 เงินเกษตรกร เข้าแล้ว ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 14 เช็คราคาข้าว ล่าสุดที่นี่ หากเงินประกันรายได้ไม่เข้า ติดต่อสอบถาม กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านได้

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 14

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 14 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เห็นชอบการกำหนตราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 (งวดที่ 14) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 14

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 14 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค.2566 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,139.99 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางตันละ 13,540.74 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,081.16 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,949.63 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,492.79 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ชดเชยตันละ 860.01 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,040.14 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 459.26 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,348.16 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
  • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 50.37 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 1,511.10 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 18 ม.ค. 2566 มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 3,516 ครัวเรือน และจนถึงวันที่ 11 ม.ค. 2566 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร งวดที่ 1 – 13 จำนวนถึง 2.575 ล้านครัวเรือน

error: Content is protected !!